Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm., dalej jako u.p.p. o ochronie danych osobowych pierwszorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej lub jego przedstawicielowi ustawowemu wydawane jest bezpłatnie. Zwolnienie z opłaty znajduje zastosowanie tylko przy pierwszym udostępnieniu dokumentacji medycznej w żądanym przez pacjenta lub jego przedstawiciela zakresie oraz wybranym sposobie udostępniania. Każde kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej w tym samym zakresie i w ten sam sposób- jest już odpłatne na ogólnych zasadach opisanych w art. 28 u.p.p. Oznacza to, że pacjent zyskał prawo do bezpłatnej pierwszej kopii ( w tym skanu ) odpisu lub wydruku dokumentacji, w tym także udostępnionych mu na informatycznym nośniku danych.